ICFO

ICFO הוא מרכז מחקר מוביל בעולם בתחום הפוטוניקה, עם מומחיות רבה בספקטרוסקופיית מתאם מפוזר ובטכניקות ספקטרוסקופיה אופטית של ניגודיות נקודתית. ICFO יהיה אחראי על הפיתוח של מודול ספקטרוסקופיה אופטית ניגודיות כתמים של neo-opticap.