לעיתונות

28.10.2022

Nasce Prometeus, il rivoluzionario progetto Unipd per i bambini prematuri (Italian only)

04.11.2022

4 Million Euros Awarded to the International UniPD Project for Premature Babies

26.05.2023

La UdG participa en un estudio para mejorar la nutrición personalizada de bebés prematuros en UCI (Spanish only)

26.05.2023

La UdG participa en un projecte internacional per millorar la nutrició dels nadons prematurs (Spanish only)

26.05.2023

La UdG participa en un projecte internacional per millorar la nutrició dels nadons prematurs (Spanish only)

26.05.2023

La UdG participa a un projecte per millorar la nutrició dels prematurs (Spanish only)